Chrome/Firefox 开启 DNS-over-HTTPS (DoH) 解决 DNS 污染

Chrome/Firefox 开启 DNS-over-HTTPS (DoH) 解决 DNS 污染

什么是DNS污染? DNS 是 Domain Name Server 的意思,也就是域名解析服务的意思,DNS污染,又称为域名服务器缓存污染(DNS cache pollution)或者域名服务器快照侵害(DNS cache poisoni…

联系我们

联系我们

邮箱: [email protected]

工作时间:996
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部